Disclaimer en Privacybeleid

Deze disclaimer wordt gehanteerd door BeweegWel en ziet op het gebruik van het interactieve videoplatform van BeweegWel dat onder andere toegankelijk is via www.beweegwel.be (het Platform).

Daarnaast is deze disclaimer van toepassing op door BeweegWel verstuurde elektronische berichten. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en met deze disclamer.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BeweegWel (Leurs Liesbet) of rechthoudende derden.

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij BeweegWel, tenzij anders is vermeld. Niets van het Platform mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van BeweegWel, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform, indien de mogelijkheid daartoe wordt geboden

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd

AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op het Platform is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan BeweegWel niet garanderen dat de informatie op het Platform juist, volledig en/of actueel is. BeweegWel is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook – direct en/of indirect – als gevolg van het gebruik van het Platform of de informatie op het Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door virussen en andere onbedoelde software.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BeweegWel (Leurs Liesbet) geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BeweegWel (Leurs Liesbet) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van pagina’s die beschikbaar zijn via verwijzingen en hyperlinks op het Platform; BeweegWel heeft geen controle over die pagina’s.

BeweegWel (Leurs Liesbet) kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

BeweegWel (Leurs Liesbet) verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

GEBRUIK PLATFORM

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Platform is niet toegestaan. Het is niet toegestaan het Platform te gebruiken zodanig dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast. Gebruik van het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is niet toegestaan.

BESCHIKBAARHEID PLATFORM

BeweegWel garandeert niet dat het Platform, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of niet zal worden onderbroken. BeweegWel is niet aansprakelijk indien het Platform, om welke reden dan ook, op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

WIJZIGINGEN

BeweegWel behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

ONGELDIGHEID

Indien op enig moment een bepaling van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze disclaimer van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze disclaimer, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

TOEPASSELIJK RECHT

Op het gebruik van het Platform en deze disclaimer is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

CITEERTITEL

Deze disclaimer kan worden aangehaald als “Disclaimer BeweegWel 2022”.

PERSOONLIJKE RESULTATEN

De resultaten kunnen variëren en verschillen van persoon tot persoon. Geen garanties kunnen hierop gegeven worden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Privacybeleid

BeweegWel (Leurs Liesbet) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

BeweegWel (Leurs Liesbet) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene

Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: liesbet@beweegwel.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookiebeleid

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van:

‘First party cookies’ : Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ : Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics

Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd.  Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Deze website is eigendom van BeweegWel Leurs Liesbet, Passantenplein 5/ 0103, E-mail: liesbet@beweegwel.be, Ondernemingsnummer: BTW BE 0705.727.161